ข่าวสาร
กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 มาตรการ เพื่อให้ภาคเอกชนใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) อย่างแพร่หลายในการทำธุรกรรมระหว่างกันและการทำธุรกรรมกับภาครัฐ อันจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กรมสรรพากรเปิดการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับการใช้บริการ e-Withholding Tax ผ่าน D.DOPA และ NDID

กรมสรรพากรร่วมมือกับกรมการปกครอง  และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด  ยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่าน D.DOPA  และ NDID  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ e-Withholding Tax โดยผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบทะเบียนราษฎรดิจิทัล (D.DOPA) และระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ✨

✅ เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

✅ เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีได้ง่ายขึ้น

✅ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

👉ลงทะเบียนใช้งานโดยดาวน์โหลด Application D.DOPA ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

📲หากมีข้อสงสัยติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

ประกาศ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax

กรมสรรพากรเปิดใช้งานแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax และนำผลจากการประเมิน ไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข การให้บริการ เพื่อให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี

ตามที่ระบบ e-Withholding Tax ได้ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น  อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานระบบ  e-Withholding Tax บางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/  เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป

แบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax

ขอเชิญผู้เสียภาษีที่สนใจใช้ระบบ e-Withholding Tax ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงระบบ e-Withholding Tax ให้ดียิ่งขึ้น