ข่าวสาร
ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๒๐) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาใน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๒๐) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

ประกาศ
ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี

ตามที่ระบบ e-Withholding Tax ได้ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น  อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานระบบ  e-Withholding Tax บางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/  เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป

แบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax

ขอเชิญผู้เสียภาษีที่สนใจใช้ระบบ e-Withholding Tax ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงระบบ e-Withholding Tax ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษี กรณีเกิดปัญหาการเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Filing

เนื่องจากกรมสรรพากรได้ปรับปรุงระบบงาน e-Filing ใหม่เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564  ส่งผลให้ผู้เสียภาษีจำนวนมากพบปัญหาการเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Filing