ข่าวสาร
ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax

กรมสรรพากรเปิดตัว นวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) พร้อมพัฒนาระบบการ

กรมสรรพากรเปิดตัว นวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) พร้อมพัฒนาระบบการให้บริการรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวก ช่วยลดขั้นตอน ช่วยลดต้นทุน ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย

e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน

วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย easy tax transforms your life

ตอน e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน 

งานนี้พลาดไม่ได้ !!! พบกับบริการอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนามาเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

แล้วพบกันวันที่ 27 ตุลาคม 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น.
 

ประกาศ
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสำหรับสอบถามการใช้งานระบบ e-Withholding Tax เพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 06-5527-4890 หรือ   09-6126-4404
อีเมล : it.epay@rd.go.th
ขออภัยในความไม่สะดวก

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๔ แห่งประมวล รัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๓๑)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๓๑) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนำเงินภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร