หน้าแรก / ข่าวสาร / กรมสรรพากรขอแนะนำผู้เสียภาษีที่นำส่งข้อมูลการชำระภาษีผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ
กรมสรรพากรขอแนะนำผู้เสียภาษีที่นำส่งข้อมูลการชำระภาษีผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ

12-06-2023 |  85028

ระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรมีบริการคัดค้นภาษีและการใช้จ่ายให้ผู้มีหน้าที่หักและผู้ถูกหัก สามารถค้นหาข้อมูลได้ภายใน 6 วันทำการนับจากวันที่ได้ชำระเงินผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ธนาคารนำส่งแล้วถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยดำเนินการด้วยตนเองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เสียภาษีสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ e-Filing เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ได้สะดวก รวดเร็ว ศึกษาวิธีเข้าใช้งาน < คลิกที่นี่ >  

2. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือก บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย โดยสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบได้ 2 วิธี ง่าย ๆ ดังนี้

     < คลิกที่นี่ > เพื่อดูวิธีคัดค้นข้อมูลรายการที่นำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax ในรูปแบบรายงาน PDF

     < คลิกที่นี่ > เพื่อดูวิธีการตรวจสอบรายการทั้งแบบหักผู้อื่น และผู้อื่นหัก ณ ที่จ่าย