บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย

สอบถามวิธีการเปิดไฟล์ PDF ข้อมูลการหัก/ถูกหักจากระบบ e-Withholding Tax

วิธีการเปิดไฟล์ PDF ข้อมูลการหัก / การถูกหัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ e-Withholding Tax ระบบจะสร้างข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ส่งให้ผู้เสียภาษีทางอีเมล โดยการเปิดไฟล์จะต้องระบุ รหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ โดยรหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ คือ เลข 8 หลักท้ายของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้เสียภาษีสามารถคัดค้นข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่าย จากระบบ e-Withholding Tax ได้ภายในกี่วัน

ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้หลัง 6 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการผ่านทางธนาคาร ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของธนาคาร และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กรณีผู้เสียภาษีคัดค้นข้อมูลภาษีแต่ไม่พบข้อมูล เกิดจากสาเหตุใด

กรณีผู้เสียภาษีคัดค้นข้อมูลภาษีแล้วไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. เกิดจากทางธนาคารอยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลมายังกรมสรรพากร หรือทางกรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล โดยตามปกติข้อมูลภาษีจะแสดงในระบบไม่เกิน 6 วันทำการหลังจากที่ผู้เสียภาษีดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากเกินระยะที่กำหนด ทางผู้เสียภาษีสามารถสอบถามข้อมูลจากธนาคารผู้นำส่งภาษีได้

2.เกิดจากการส่งข้อมูลจากระบบงานอื่นที่ไม่ใช่ระบบ e-Withholding Tax จึงทำให้ข้อมูลไม่ปรากฎในระบบ เช่นผู้เสียภาษีทำการนำส่งข้อมูลที่ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ e-Filing

3.ผู้เสียภาษีไม่ได้แจ้งธนาคารว่านำส่งข้อมูลและเงินภาษีผ่านระบบ e-Withholding Tax

สอบถามกรณีข้อมูลเลขที่สาขามูลค่าเพิ่มผ่านระบบ e-Withholding Tax แสดงไม่ถูกต้อง เกิดจากสาเหตุใด

กรณีที่ข้อมูลเลขที่สาขามูลค่าเพิ่มผ่านระบบ e-Withholding Tax แสดงไม่ถูกต้อง เกิดจากผู้เสียภาษี (ผู้หักภาษี) ไม่ได้ระบุ "เลขที่สาขามูลค่าเพิ่ม" ระบบจะ Default เป็น "00000" เป็นเลขที่สาขามูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องจึงจำเป็นต้องระบุเลขที่สาขามูลค่าเพิ่มมาด้วยทุกครั้ง

สอบถามวิธีการแก้ไข กรณีนำส่งข้อมูลเงินรายได้ไม่ครบ แต่นำส่งภาษีครบถ้วน

ผู้เสียภาษี (ผู้หักภาษี) ติดต่อธนาคารผู้นำส่งข้อมูล แจ้งให้ทำการนำส่งเงินได้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน

1         2         3